Sơ đồ trạm biến áp

Hướng dẫn đọc sơ đồ Trạm biến áp

I. Đánh số cấp điện áp

  1. Điện áp 500 kV:                         Lấy chữ số 5
  2. Điện áp 220 kV:                         Lấy chữ số 2
  3. Điện áp 110 kV:                         Lấy chữ số 1
  4. Điện áp 66 kV  :                         Lấy chữ số 7
  5. Điện áp 35 kV  :                         Lấy chữ số 3
  6. Điện áp 22 kV  :                         Lấy chữ số 4
  7. Điện áp 15 kV :         Lấy chữ số 8 (riêng điện áp đầu cực máy phát điện, máy bù đồng bộ / 15 kV đều lấy số 9);
  8. Điện áp 10 kV:           Lấy chữ số 9 (điện áp đầu cực máy phát điện, máy bù đồng bộ / 10 kV đều lấy số 9);
  9. Điện áp 6 kV: Lấy chữ số 6 (điện áp đầu cực máy phát điện, máy bù đồng bộ < 10 kV đều lấy số 6);
  10. Các cấp điện áp khác do cấp điều độ có quyền điều khiển tự quy định.

II. Đặt tên thanh cái 

  1. Ký tự thứ nhất lấy là chữ C.
  2. Ký tự thứ hai chỉ cấp điện áp, được lấy theo quy định tại Điều 38 của Quy trình này.
  3. Ký tự thứ ba chỉ số thứ tự thanh cái, riêng số 9 ký hiệu thanh cái vòng.

III. Đặt tên máy phát, máy bù đồng bộ

  1. Ký tự đầu được quy định như sau:
 1. Đối với nhiệt điện hơi nước: Ký hiệu là chữ S;
 2. Đối với thủy điện, điện thủy triều: Ký hiệu là chữ H;
 3. Đối với tuabin khí: Ký hiệu là chữ GT;
 4. Đối với đuôi hơi của tuabin khí: Ký hiệu là chữ ST;
 5. Đối với phong điện: Ký hiệu là chữ G;
 6. Đối với điesel: Ký hiệu là chữ D;
 7. Đối với thủy điện tích năng: Ký hiệu là chữ M;
 8. Đối với điện nguyên tử: Ký hiệu là chữ N;
 9. Đối với điện mặt trời: Ký hiệu là chữ MT;
 10. Đối với máy bù đồng bộ: Ký hiệu là chữ B.
  1. Ký tự tiếp theo là số thứ tự của máy phát.

IV. Đặt tên máy biến áp 

  1. Ký tự đầu được quy định như sau:
 1. Đối với máy biến áp 2 hoặc 3 dây quấn ký hiệu là chữ T;
 2. Đối với máy biến áp tự ngẫu ký hiệu là AT;
 3. Đối với máy biến áp tự dùng ký hiệu là TD;
 4. Đối với máy biến áp kích từ máy phát ký hiệu là TE;
 5. Đối với máy biến áp tạo trung tính ký hiệu là TT.
  1. Ký tự tiếp theo là số thứ tự của máy biến áp. Đối với máy biến áp tự dùng ký tự tiếp theo là cấp điện áp và số thứ tự ở cấp điện áp đó.

V. Đặt tên điện trở trung tính, kháng trung tính của máy biến áp

  1. Các ký tự đầu là chữ RT biểu thị điện trở trung tính, KT biểu thị kháng trung tính;
  2. Ký tự thứ 3 lấy theo cấp điện áp cuộn dây máy biến áp nhiều cuộn dây;
  3. Ký tự tiếp theo là tên của máy biến áp mà RT hoặc KT được đấu vào.

Ví dụ:

 • RT3T1: biểu thị điện trở trung tính cuộn dây 35kV của máy biến áp T1.
 • KT5AT2: biểu thị kháng trung tính của máy biến áp 500kV AT2.

VI. Đặt tên kháng bù ngang         

  1. Hai ký tự đầu là chữ KH.
  2. Ký tự thứ 3 đặc trưng cho cấp điện áp.
  3. Ký tự thứ 4 là số 0.
  4. Ký tự thứ 5 là số thứ tự của mạch mắc kháng bù ngang.

VII. Đặt tên kháng trung tính, điện trở trung tính của kháng bù ngang       

  1. Hai ký tự đầu là chữ KT biểu thị cho kháng trung tính, RT biểu thị cho điện trở trung tính của kháng bù ngang.
  2. Các ký tự tiếp theo lấy theo 3 ký tự cuối của kháng điện.

Ví dụ:

 • KT504: biểu thị kháng trung tính của kháng điện KH504.
 • RT504: biểu thị điện trở trung tính của kháng điện KH504.

VIII. Đặt tên kháng giảm dòng ngắn mạch       

  1. Hai ký tự đầu là chữ KI.
  2. Ký tự thứ 3 đặc trưng cho cấp điện áp, được lấy theo quy định ở Điều 38 của Quy trình này.
  3. Các ký tự tiếp theo đặt theo số thứ tự của đường cáp hoặc thanh cái.

IX. Đặt tên cuộn cản  

  1. Ký tự đầu là chữ L.
  2. Ký tự tiếp theo là tên của ngăn đường dây.

X. Đặt tên tụ bù

  1. Ba ký tự đầu: Đối với tụ bù dọc lấy là các chữ TBD, đối với tụ bù ngang lấy là các chữ TBN;
  2. Ký tự thứ 4 đặc trưng cho cấp điện áp, được lấy theo quy định ở Điều 38 của Quy trình này;
  3. Ký tự thứ 5 là số 0 ;
  4. Ký tự thứ 6 là số thứ tự của mạch mắc tụ điện đối với tụ bù dọc, đối với tụ bù ngang lấy theo số thứ tự của bộ tụ.

XI. Đặt tên thiết bị bù tĩnh

  1. Các ký tự đầu được lấy theo tên viết tắt của tiếng Anh ; 
  2. Các ký tự tiếp theo là cấp điện áp và số thứ tự tương tự như tụ bù quy định ở Điều 46 của Quy trình này.

XII. Đặt tên tụ chống quá áp

  1. Ký tự đầu lấy chữ C;
  2. Ký tự tiếp theo lấy tên của thiết bị được bảo vệ. Đối với các thiết bị mà tên của thiết bị không thể hiện rõ cấp điện áp thì sau ký tự đầu sẽ là ký tự đặc trưng cho cấp điện áp, tiếp theo là tên thiết bị.

XIII. Đặt tên máy biến điện áp

  1. Ký tự đầu là TU;
  2. Các ký tự tiếp theo lấy tên thiết bị mà máy biến điện áp đấu vào. Đối với các thiết bị mà tên của thiết bị không thể hiện rõ cấp điện áp thì sau hai ký tự đầu sẽ là ký tự đặc trưng cho cấp điện áp, tiếp theo là tên thiết bị.

XIV. Đặt tên máy biến dòng điện

  1. Hai ký tự đầu là TI;
  2. Các ký tự tiếp theo lấy tên thiết bị mà máy biến dòng điện đấu vào. Đối với các thiết bị mà tên của thiết bị không thể hiện rõ cấp điện áp thì sau hai ký tự đầu sẽ là ký tự đặc trưng cho cấp điện áp, tiếp theo là tên thiết bị.

XV. Đặt tên chống sét

  1. Hai ký tự đầu lấy chữ CS;
  2. Ký tự tiếp theo lấy tên của thiết bị được bảo vệ. Đối với các thiết bị mà tên của thiết bị không thể hiện rõ cấp điện áp thì sau hai ký tự đầu sẽ là ký tự đặc trưng cho cấp điện áp, tiếp theo là tên thiết bị. Đối với chống sét van nối vào trung tính máy biến áp cấp điện áp lấy số 0.

XVI. Đặt tên cầu chì

  1. Các ký tự đầu: Đối với cầu chì thường lấy chữ CC, đối với cầu chì tự rơi lấy chữ FCO.
  2. Ký tự tiếp theo là dấu phân cách (-) và tên của thiết bị được bảo vệ

Ví dụ: CC-TUC31: biểu thị cầu chì của máy biến điện áp thanh cái C31.

XVII. Đánh số máy cắt điện

  1. Ký tự thứ nhất đặc trưng cho cấp điện áp, được quy định tại Điều 38 của Quy trình này. Riêng đối với máy cắt của tụ ký tự thứ nhất là chữ T, kháng điện ký tự thứ nhất là chữ K còn ký tự thứ hai đặc trưng cho cấp điện áp.
  2. Ký tự thứ hai (ba đối với máy cắt kháng và tụ) đặc trưng cho vị trí của máy cắt, được quy định như sau:
 1. Máy cắt máy biến áp                                            : Lấy số 3.       
 2. Máy cắt của đường dây                                      : Lấy số 7 và số 8 (hoặc từ số 5 đến 8 nếu sơ đồ phức tạp).
 3. Máy cắt của máy biến áp tự dùng                  : Lấy số 4.
 4. Máy cắt đầu cực máy phát điện                       : Lấy số 0.
 5. Máy cắt của máy bù quay                                  : Lấy số 0.
 6. Máy cắt của tụ bù ngang                                    : Lấy số 0.  
 7. Máy cắt của tụ bù dọc                                         : Lấy số 0 (hoặc 9 nếu sơ đồ phức tạp).  
 8. Máy cắt của kháng điện                                      : Lấy số 0 (hoặc 9 nếu sơ đồ phức tạp).
  1. Ký tự thứ thứ ba (bốn đối với máy cắt kháng và tụ) thể hiện số thứ tự:  1,2,..
  2. Đối với máy cắt của thanh cái đường vòng hai ký tự tiếp theo ký tự thứ nhất  là: 00.
  3. Đối với máy cắt liên lạc giữa hai thanh cái hai ký tự tiếp theo ký tự thứ nhất là số của hai thanh cái.
  4. Đối với sơ đồ một thanh cái có phân đoạn, đánh số các máy cắt ở thanh cái chẵn thì đánh số thứ tự chẵn, các máy cắt  ở thanh cái lẻ thì đánh số thứ tự lẻ.
  5. Đối với sơ đồ đa giác đánh số các máy cắt theo máy cắt đường dây.
  6. Đối với sơ đồ 3/2 (một rưỡi), sơ đồ 4/3: tuỳ theo sơ đồ có thể đánh số theo các cách sau:
 1. Đánh số các máy cắt theo máy cắt đường dây.
 2. Đánh số ký tự thứ hai máy cắt ở giữa (không nối với thanh cái) số 5 hoặc  số 6.
 3. Đánh số ký tự thứ ba theo thứ tự ngăn lộ.

XVIII. Đánh số dao cách ly

  1. Các ký tự đầu là tên của máy cắt hoặc thiết bị nối trực tiếp với dao cách ly (đối với dao cách ly của TU, các ký tự đầu tiên là tên của TU, tiếp theo là tên thiết bị nối trực tiếp với dao cách ly), tiếp theo là dấu phân cách (-)
  2. Ký tự tiếp theo được quy định như sau:
 1. Dao cách ly thanh cái lấy số thứ tự của thanh cái nối với dao cách ly;
 2. Dao cách ly đường dây (dao cách ly phía đường dây)  lấy số 7;
 3. Dao cách ly nối với máy biến áp lấy số 3;
 4. Dao cách ly nối với thanh cái vòng lấy số 9;
 5. Dao cách ly nối tắt một thiết bị lấy số 0 hoặc số 9;
 6. Dao cách ly nối tới phân đoạn nào (phía phân đoạn nào) thì lấy số thứ tự của phân đoạn thanh cái (hoặc thanh cái) đó;
 7. Tên dao cách ly nối với điện trở trung tính hoặc kháng trung tính lấy số 0.

XIX. Đánh số dao tiếp địa

  1. Các ký tự đầu là tên dao cách ly hoặc thiết bị có liên quan trực tiếp.
  2. Ký tự tiếp theo đặc trưng cho dao tiếp địa, được quy định như sau:
 1. Dao tiếp địa của đường dây và tụ điện lấy số 6;                                                                                                                                           
 2. Dao tiếp địa của máy biến áp, kháng điện và TU lấy số 8;
 3. Dao tiếp địa của máy cắt lấy số 5;    
 4. Dao tiếp địa của thanh cái lấy số 4;
 5. Dao tiếp địa trung tính máy biến áp hoặc kháng điện lấy số 08

Nguồn: ntu.edu.vn 

Đăng lúc 22 Tháng Tám, 2017